Ogólne warunki

1.    Brak odpowiedzi w ciągu 30 minut od otrzymania zlecenia jest równoznaczne z jego przyjęciem.
2.    Postoje w miejscu załadunku I rozładunku wolne od opłat do 24h od daty wskazanej w zleceniu. Weekendy wolne od opłat
3.    Ustalona cena usługi jest ostateczna I nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów poniesionych przez przewoźnika.                       
4.            Podstawienie innego pojazdu niż wymagany w zleceniu. Spóźnienie na załadunek, spóźnienie w realizacji dostawy lub całkowite nie                           podstawienie auta, może skutkować naliczeniem przez Zleceniodawcę kary do dwukrotności frachtu.                                                                                                                                                                                                                                 Ponadto Zleceniodawca może  obciążyć Zleceniobiorcę karą  nałożoną przez klienta za nieterminową dostawę.

Przewoźnik zobowiązany jest do:

1.    Podstawienia na załadunek samochodu w dobrym stanie technicznym zgodnie z awizacją podaną w zleceniu.
2.    Podstawienie innego pojazdu niż wymagany w zleceniu. Spóźnienie na załadunek, spóźnienie w realizacji dostawy lub całkowite nie                     podstawienie auta, może skutkować naliczeniem przez Zleceniodawcę kary do dwukrotności frachtu. Ponadto Zleceniodawca może                       obciążyć Zleceniobiorcę karą nałożoną przez klienta za nieterminową dostawę.
3.    Od chwili przyjęcia zlecenia obowiązuje bezwzględna neutralność wobec Klienta. Wszelkie informacje dotyczące towaru i przewozu                      objęte są ścisłą tajemnicą handlową pod rugorem nałożenia kary w wysokości 100 000 pln.
4.    Kierowca zobowiązany jest być przy załadunku, dopilnować zarówno za- jak i wyładunku pod względem ilościowo-jakościowym,                          sprawdzić zgodność stanu faktycznego . Zabezpieczyć towar pasami lub belkami (tyczkami) zgodnie z zaleceniem załadowcy.  W przypadku jakichkolwiek rozbieżności konieczny jest natychmiastowy kontakt ze Zleceniodawcą.
5.    Odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub zaginięcia towaru spoczywa na Zleceniobiorcy.
6.    Wszelkie uszkodzenia, spóźnienia, niezgodności w towarze, problemy z transportem Zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznie                           zgłaszać z miejsca załadunku/rozładunku do Spedytora zlecającego transport.
              Monika Górka  tel. 607 375 577
              Katarzyna Kruszek tel 503 096 945
7.    Do faktury transportowej konieczne jest załączenie: oryginałów  wz potwierdzających dostarczenie towaru do Odbiorcy z pieczątkami i                 oryginalnym podpisem Odbiorcy towaru i dostarczenie ich w ciągu 14 dni do Zleceniodawcy pod rygorem wydłużenia terminu płatności do 90 dni lub obniżeniem frachtu za usługe o 50%.
8.    Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy między przedmiotami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Zleceniodawcy.